درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM

پنجشنبه 25 خرداد 1396
23:53
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM
امیرحسین ستوده بیدختی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
  احسان اثنی عشری - استادیارموسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
چکیده مقاله:
امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( بهعنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی و ساخت ساختمانها بکار گرفته میشود. مدلسازی اطلاعات ساختمان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهای فیزیکی و عملکردی از ساختمان است که اشتراک دانش پروژه ساختمانی رابین ذینفعان تسهیل مینماید. درواقع این مفهوم با توصیف شرایط یک ساختمان بهصورت واقعی در طول چرخه حیات از شروع عملیات ساخت تا تخریب مبنایی قابلاعتماد برای تصمیمگیری تیم پروژه فراهم میآورد. با گسترش این فناوری و اضافه شدن بعدهای جدید، استفاده از آن در فاز بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها موردتوجه قرارگرفته است. اما سوال اصلی این است که اطلاعات ذخیرهشده در نرمافزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان برای فازتعمیر و نگهداری در مدلهای فعلی کافی است یا نیاز بهاضافه شدن یک بعد جدید با در نظر گرفتن مسایل و تیوریهای بهرهبرداری و نگهداری از ساختمانها موجود دارد. پایاننامه پیش رو با استفاده از تکنیکهای مطالعه کتابخانهای، مشاهده ومصاحبه اطلاعات لازم را جهت پاسخ دادن به سوالات فوق جمعآوری کرده و نظرات متخصصین فعال درزمینهی تعمیر و نگهداری ساختمانها را مورد تحلیل قرارگرفته است، بر این اساس فاکتورهای جمعآوریشده در مطالعه کتابخانهای ومصاحبه با متخصصین به همراه چکلیستهای اخذشده در ساختمانهای مختلف جهت یک پاچه سازی و استانداردسازی یک پایگاه داده اطلاعات تعمیر و نگهداری مورداستفاده قرار گرفت. سپس امکان اضافه نمودن این فاکتورها در نرمافزار رویت ) Revit ( بهعنوان یکی از مشهورترین و پراستفادهترین نرمافزارهای موجود در حوزه BIM موردبررسی قرارگرفته و در فاکتورهایی که این نرمافزار قابلیت ورود دارند یا نرمافزار برای پشتیبانی از فاز تعمیر و نگهداری فاقد آنها است شناسایی شده است که یافته های این تحقیق نشان میدهد فاکتور های گرافیکی مورد نیاز در مدل اطلاعات ساختمان قابل شناسایی و استفاده بوده و فاکتور های توصیفی دارای کاستی و نیازمند توسعه به صورت برنامه نویسی است.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان، تعمیر و نگهداری ساختمان، مدیریت امکانات، BIM


Building Information Modeling Implementation in Iran Review

پنجشنبه 25 خرداد 1396
23:52
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله Building Information Modeling Implementation in Iran Review
Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti - Master Student on Construction Management in Allaodole Semnani Institute of Higher Education
Hossein Bahrami - Master Student on Construction Management in Olom va tose’e Aria Institute of Higher Education
Ehsan Asnaashari - Assistant professor on civil department in Allaodole Semnani Institute of Higher Education
چکیده مقاله:
advances in technology and the need of industry to use it caused building information modeling, as one of the new technologies in the construction industry has been developing & researcher’s attention how to develop it has been attracted. Researchers in Iran, consistent with this approach to research and studies in this field have focused Therefore for doing new research study of existing research and achievements is essential , This review article examines research conducted at the field of Building Information Modeling in Iran and compare them with international existing research. The results of these studies have shown a serious gap in practical projects and case studies that have been carriedout in Iran s research. Some of that comes from the Prevention of the construction industry according to the downturn & this causes lack of new ideas Implemented in the industry, and some of that comes from the legal requirements and the Correction Process for the project Performance-based on BIM technology
کلیدواژه‌ها:
Building Information Modeling, BIM, review in Building Information Modeling


BIM as a tool to facilitate the implementation of PMBOK and related problems in Iran

پنجشنبه 25 خرداد 1396
23:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله BIM as a tool to facilitate the implementation of PMBOK and related problems in Iran
  Akbar Marefat - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
  Reza Mahmudi Hasankhanlo - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
  Hossein Naghash toosi - Assistant Professor, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
چکیده مقاله:
Studies on infrastructure projects in Iran show that the implementation of PMBOK (Project Management Body of Knowledge) standard during the project life cycle in terms of time, cost, quality and other items according to project requirements has not been done properly and a high percentage of projects, facing with the enormous challenges which cause, most projects fail. It was concluded that stakeholders generally have little knowledge concerning BIM (Building Information Modeling), which makes it hard for them to see its applications. The study revealed that BIM can help stakeholders to better implementation of PMBOK standard. Anyway to resolve such problems as discussed above and achieve to predefined goals, use of new technologies such as BIM, facilitate the implementation process of PMBOK standard, and will have a significant impact on the projects, although the researches in the world carried out in this field, reflects the importance of this issue. Totally the purpose of this paper is about the effectiveness of BIM on the implementation process of PMBOK standard in Iran.
کلیدواژه‌ها:
BIM; PMBOK; facilitate; Problem; Implementation


Review of BIM Innovation in Construction Management

پنجشنبه 25 خرداد 1396
23:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله Review of BIM Innovation in Construction Management
  Reza Mahmudi Hasankhanlo - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
  Akbar Marefat - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
  Hossein Naghash toosi - Assistant Professor, Architectural Department, University Of Tehran, Iran
چکیده مقاله:
Controlling construction site operations is one of the crucial overriding concerns for the clients and contractors, as the majority of the construction delays tend to occur in the construction phase. It is not surprising to see interest in deploying advanced technologiessuch as Building Information Modelling (BIM) to help in addressing such concerns. BIM is a process by which a digital representation of the physical and functional characteristics of a facility are built, analyzed, documented and assessed virtually, then revised iteratively until the optimal model is documented. The virtual BIM model is not only graphical design but also a virtual database which includes the management data. So the construction manager (CM) can use BIM as a real simulation of the actual project. As explained above, it can be firmly stated that BIM makes the project with the least interference and risk in construction phase and achieve to predefined objectives such as time, cost and quality. The purpose of this paper is to investigate how to integrate BIM with the daily construction activities to increase the effectiveness of construction operational activities.
کلیدواژه‌ها:
Building Information Modeling (BIM), Construction Management (CM), Technology, Innovation


Review of the Impact of the Design Process of Parametric Architecture based on Building Information and its Use inDigital Architecture in line with of Purposes ofSustainable Architecture

پنجشنبه 25 خرداد 1396
23:50
امیرحسین ستوده بیدختی
Review of the Impact of the Design Process of Parametric Architecture based on Building Information and its Use inDigital Architecture in line with of Purposes ofSustainable Architecture
  Mehdi Moghtadinejad - Master of Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran (Western Azerbaijan), Iran
  Sevda Pashaei - Graduate Student, Department of Architecture, Islamic Azad University, Shabestar Branch,Shabestar, Iran
چکیده مقاله:
The daily increasing development of the cities and the need for creating more energy and also paying attention to limited sources in the field of fossil fuels has causedthe necessity of creating spaces with more energy return. Considering theimportance of the proportions and form is not only important aesthetically, but interms of sustainable architecture and also using maximum energy. Using thebuilding information modeling (BIM) system in designing and executing the projects is one of the best and newest methods of increasing efficiency inarchitecture and designing buildings, either in terms of an optimal design and timeor in terms of the cost of design which came to existence. BIM is a process ofdigital design based on a three-dimensional model which increases the life cycle ofconstruction, qualitative and quantitative values and it is able to apply the purposes of sustainable architecture. In this research, we attempted to review the methods ofparametric design in the respect of creating modern architecture affected by digitalarchitecture and introducing a technology called building information modelingthrough this review and this technology has led to the improvement of using thedigital technology in architecture. Ultimately, in order to meet the purposes ofsustainable architecture, through digital geometry and computer technology, weachieve a proper form in architecture with highest energy return. The method studied in this research, given the discussed subject, is a library and descriptive method.
کلیدواژه‌ها:
Parametric Architecture,Building Information Modeling,Digital Architecture,Sustainable Architecture

مدل سازی اطلاعات ساختمان


مدل سازی اطلاعات ساختمان,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|