تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی

شنبه 26 تیر 1395
15:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی
سجاد تابع جماعت - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد بافق
محمدعلی برخوردار بافقی - استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی خبیری - استادیار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
در شرکت های پیمانکاری نیازی به برآورد هزینه ها قبل از شرکت در مناقصه ها و نیاز به برطرف کردن مجهولات و کاستی هایی که با پیشرفت ویژه قابل تشخیص است زمینه را برای ظهور سیستمی جهت سازماندهی اطلاعات ساخت پیش از اجرا فراهم نموده است. امروز ظهور تئوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهره وری به مدیران پروژه ها کمک می نماید و این امکان را فراهم می سازد و مدیر پروژه فرآیند کار را باز مهندسی سازماندهی کند تا یکپارچگی بهتری بین ذی نفعان مختلف درگیر در پروژه های مدرن ساختمانی ایجاد نماید. در این تحقیق با استفاده از روش میدانی، جامعه آماری متشکل از کلیه شرکت های پیمانکاری رتبه یک ابنیه ایران توسط پرسش نامه محقق ساخت مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس از روش های آماری t مستقل برای مقایسه و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش استفاده شده است. با مقایسه مقادیر میانگین مدیریت نقشه ها (18/30) و سطح متوسط آن (21) و کوچک تر بودن میانگین مدیریت نقشه ها، نشان داده شد که شرکت ها در زمینه مدیریت نقشه ها دارای ضعف هستند. همچنین با مقایسه مقادیر میانگین متغیر سیستماتیک بودن پروژه ها (32/20) و سطح متوسط آن (45) و نزد کوچک تر بودن میانگین متغیر سیستماتیک شدن پروژه ها، نشان داده شد که شرکت های پیمانکاری داخلی نیاز به سیستماتیک کردن اطلاعات ساختمان دارند.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه،مدلسازی اطلاعات ساختمان،شرکت های پیمانکاری،مطالعه آماری 

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدلسازی اطلاعات ساختمان راهکاری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|