مدل سازی اطلاعات ساختمان Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران tag:http://ibima.ir 2019-05-25T08:04:24+01:00 mihanblog.com مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه 2019-05-21T23:37:52+01:00 2019-05-21T23:37:52+01:00 tag:http://ibima.ir/post/301 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینهحمیدرضا فلاح دوست - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. این سیس مقاله مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه
حمیدرضا فلاح دوست - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این مقاله تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. با استفاده از روش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان، زمان، هزینه
]]>
شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی 2019-05-21T23:37:20+01:00 2019-05-21T23:37:20+01:00 tag:http://ibima.ir/post/300 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی  فرزاد جلایی - استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران  خشایار ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)آنالیز انرژی در ساختمان یکی از مهم ترین عوامل در مرحله آنالیز و مدلسازی ساختمان می باشد، طوریکه که مقاله شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی
  فرزاد جلایی - استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
  خشایار ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
آنالیز انرژی در ساختمان یکی از مهم ترین عوامل در مرحله آنالیز و مدلسازی ساختمان می باشد، طوریکه که امروزه در بسیاری از کشورهای جلودار در حال سرمایه گذاری بر روی این مقوله هستند تا کیفیت ساخت ابنیه را هرچه بیشتر به سمت توسعه سوق دهند. در دنیای امروزی که بیشتر بر سر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و الکتریکی صحبت می شود، ساخت ساختمان های کم مصرف انرژی، یکی از بهترین روش ها در صنعت ساختمان می باشد. به معنای واقعی، این ساختمان ها، که تحت عنوان ساختمان های سبز شناخته می شوند؛ همسویی با طبیعت و رساندن کمترین آسیب به آن در برپایی یک بنای جدید را به دنبال دارند. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا به منظور هم راستایی با تکنولوژی در زمینه تحلیل انرژی ساختمان، از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمانی بهره گرفته شود تا قابلیت ها و تعاملات آن با این مجموعه در چارچوب یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمانی و تحلیل انرژی بررسی گردد. در این میان، مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمانی، مدلسازی با بهره گیری از نرم افزارهای انرژی و بیان ویژگی هریک، نوع داده های ورودی و خروجی و چالش های این ارزیابی با ارایه راهکارهایی در جهت بهبود آن در این مقاله بحث شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمانی، تحلیل انرژی، شبیه سازی انرژی، داده های ورودی و خروجی، نرم افزارهای مدلسازی
]]>
شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان 2019-05-21T23:36:48+01:00 2019-05-21T23:36:48+01:00 tag:http://ibima.ir/post/299 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان  روح اله راییجی یانسری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی  قربانعلی مسلمی پور - استادیار موسسه آموزش عالی لامعی گرگانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)روشهای نوین اجرای پروژه های ساخت جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت ذینفعان در مقاله شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان
  روح اله راییجی یانسری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
  قربانعلی مسلمی پور - استادیار موسسه آموزش عالی لامعی گرگان
چکیده مقاله:
روشهای نوین اجرای پروژه های ساخت جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت ذینفعان در پروژه بوده است. یکی از این روش ها فناوری های نوین مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، تهدید، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان می باشد. به این منظور با مطالعه تحقیقات داخلی خارجی انجام شده در این زمینه مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت پیش روی استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان (BIM) شناسایی شد در ادامه نظر کارشناسان حوزه ساخت در شهر گرگان نیز اخذ گردید مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان ارایه شد.
کلیدواژه‌ها:
سیستم اطلاعات ساختمان، نقاط قوت، تحلیل SWOT
]]>
ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM 2019-05-21T23:36:16+01:00 2019-05-21T23:36:16+01:00 tag:http://ibima.ir/post/298 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM  یوسف گل نهالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  مهدی روانشادنیا - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)در یک دهه گذشته صنعت ساخت ساز در دنیا، توسعه چشمگیری در تکنولوژیهای جدید داشته است، یکی از این تکنولوژیهای م مقاله ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
  یوسف گل نهالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مهدی روانشادنیا - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
در یک دهه گذشته صنعت ساخت ساز در دنیا، توسعه چشمگیری در تکنولوژیهای جدید داشته است، یکی از این تکنولوژیهای موثر مدل سازی اطلاعات ساختمان است. علیرغم پیشرفتهای گزارش شده مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحقیقات قبلی، استفاده گسترده از مدل سازی اطلاعات ساختمان هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان تمام اطلاعات یک ساختمان را جمع آوری حفظ میکند. این اطلاعات در بخشهای مختلف صنعت ساخت ساز از جمله برنامهریزی پروژه، آنالیزهای مختلف، استخراج مقادیر، طراحی یکپارچه سازی ساختوساز، بهینه سازی، ارزیابی ریسک، تخمین هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، مدیریت ساخته کاربرد موثری دارد. هدف اصلی در این مطالعه ایجاد مدلی برای تولید خودکار برنامه زمان بندی با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان است. در این تحقیق سیستم پیشنهادی، مدل سازی اطلاعات ساختمان را به عنوان ورودی دریافت کرده با استفاده از قواعد توالی ساخت، فعالیتهای اجرایی را تولید میکند. مدت زمان هر فعالیت با استفاده از نرخ تولید فعالیت ارایه شده در گزارش تجزیه بهای سازمان برنامه بودجه، توسط سیستم محاسبه شده در نهایت این سیستم با استفاده از روش مسیر بحرانی برنامه زمانبندی را ارایه میدهد. مدل سازی اطلاعات ساختمان بکار گرفته شده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Autodesk Revit برای یک ساختمان طبقه بتنی انجام شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، برنامه زمانبندی، IFC، C#
]]>
استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران 2019-05-21T23:35:42+01:00 2019-05-21T23:35:42+01:00 tag:http://ibima.ir/post/297 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران  صفورا بحرگردنیکو - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،دانشگاه پیام نور مرکز کرج، دانشکده مهندسی مدیریت ساخت  آرمین منیرعباسی - استادیار دانشگاه پیام نورکرج، گروه مهندسی مدیریت ساخت هییت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز کرج  مهرداد حمصیان اتفاق - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، عضو اصلی پویایی شناسی سیستم ها، دانشگاه ایوانکیچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمد  مقاله استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران
  صفورا بحرگردنیکو - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،دانشگاه پیام نور مرکز کرج، دانشکده مهندسی مدیریت ساخت
  آرمین منیرعباسی - استادیار دانشگاه پیام نورکرج، گروه مهندسی مدیریت ساخت هییت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز کرج
  مهرداد حمصیان اتفاق - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، عضو اصلی پویایی شناسی سیستم ها، دانشگاه ایوانکی
چکیده مقاله:
با توجه به مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار بیم واهمیت به کارگیری آن درصنعت ساخت وساز، هدف پژوهش حاضر استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن درمرمت بناهای تاریخی سپس مدل سازی آن با استفاده از روش معادلات ساختاری در شرایط اقتصادی،اجتماعی سیاسی حال حاضر ایران می باشد. این پژوهش درصددشناسایی زمینه هاو بسترهای لازم به دنبال آن راه کارهایی جهت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی در کشور است. عوامل مهم وموثر دربکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی، با توجه به مقالات معتبرو همچنین وضعیت کنونی کشور به عنوان متغیرهای اصلی در8 گروه: بسترها زیرساخت های لازم، ارزیابی شرایط ساختمان، افزایش دقت بازسازی، مستندسازی به اشتراک گذاری اطلاعات، مدیریت وسیاستهای مدیران، شرایط سیاسی واقتصادی، اهداف گردشگری استفاده مجدد ازبنای تاریخی سازماندهی شد. دراین پژوهش ابتدا داده های مورد نیازازطریق پرسشنامه مصاحبه با کارشناسان، دست اندرکاران خبرگان بیم در کشور جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تاثیرات همزمان متغیرها بریکدیگر موردبررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد درحال حاضر مستندسازی وبه اشتراک گذاری اطلاعات مهم ترین عامل نقش مدیریت وسیاست های مدیران یکی ازکم اهمیت ترین عوامل اثرگذاردربکارگیری بیم جهت پروژه های حفاظت درکشورمی باشد. شایان ذکراست که نتایج راهکارهای این پژوهش می تواند به طورکاربردی جهت بهبود عملکردبخش مدیریت پروژه های مرمت وبا زنده سازی بناهای تاریخی چالش های آن مورداستفاده قرارگیرد.
کلیدواژه‌ها:
مرمت، بناهای تاریخی،تکنولوژی بیم، مدل سازی معادلات ساختاری
]]>
پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه 2019-05-21T23:35:02+01:00 2019-05-21T23:35:02+01:00 tag:http://ibima.ir/post/296 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژهامید فرزین خانقاه - omp.3131 @gmail.comمهدی روانشادنیا - دانشیار،دکترای مهندسی ومدیریت ساخت،گروه مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  عباس تاج الدینی - استادیار، دکترای مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،چکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختم مقاله پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه
امید فرزین خانقاه - omp.3131 @gmail.com
مهدی روانشادنیا - دانشیار،دکترای مهندسی ومدیریت ساخت،گروه مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  عباس تاج الدینی - استادیار، دکترای مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
چکیده مقاله:
تداخلات کاری ناشی از اشتباهات اجرایی که در اثر عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف مهندسی پروژه در هر دو فاز طراحی اجرا بوجود می آید از جمله موارد بسیار موثر در بالا رفتن هزینه انجام پروژه افزایش زمان اجرا میباشد. در پروژه های صنعتی این مهم به دلیل حجم بالای اطلاعات پیچیدگی ها در فرآیند اجرای پروژه اثرگذاری بسیار بیشتری در افزایش هزینه زمان داشته لذا اهمیت شناسایی رفع این مشکلات را خصوصا در فاز طراحی به شدت افزایش میدهد. در این راستا به منظور شناسایی حذف اشتباهاتی از این دست با معرفی روش کاربردی مدل یکپارچه اطلاعات پروژه، با استفاده از نرم افزار مدل سازی REVIT مدل سه بعدی ساختمان کنترل یک نیروگاه ساخته میشود سپس مدل یکپارچه ای در محیط نرم افزار NAVISWORKS با استفاده از ابزارهای تعبیه شده در نرم افزار ساخته میشود در نهایت مشکلات تداخلات کاری موجود در طراحی مهندسی های پروژه شناسایی اصلاح میگردد. در انتها نیز مقایسه ای از حالتهای مختلف بکارگیری روش فوق صورت گرفته اثر گذاری استفاده از این روش در کاهش هزینه زمان برآورد خواهد شد. در این مقاله مدل اطلاعات ساختمانی (BIM1) روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه (PIIM2) بعنوان یک راهکار بسیار کارآمد در اجرای پروژه های با مقیاس بزرگ خصوصا در حوزه صنعتی معرفی شده همینطور روش مراحل پیاده سازی بکارگیری مدل BIM روش PIIM به تفسیر آمده است.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه BIM تداخلات کاری
]]>
تحویل یکپارچه اقلام پروژه(IPD)، بستری برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) 2019-05-21T23:34:25+01:00 2019-05-21T23:34:25+01:00 tag:http://ibima.ir/post/295 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله تحویل یکپارچه اقلام پروژه(IPD)، بستری برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)  حسین صالح - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه خوارزمی  فرزاد جلایی - عضو هییت علمی دانشگاه علم وصنعت گروه مدیریت ساخت  علی کاتبی - عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی گروه مدیریت ساختچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)سیستم تحویل یکپارچه پروژه((IPD به عنوان یک روش جدید قراردادی به دنبال این است که خروجی پ  مقاله تحویل یکپارچه اقلام پروژه(IPD)، بستری برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)
  حسین صالح - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه خوارزمی
  فرزاد جلایی - عضو هییت علمی دانشگاه علم وصنعت گروه مدیریت ساخت
  علی کاتبی - عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی گروه مدیریت ساخت
چکیده مقاله:
سیستم تحویل یکپارچه پروژه((IPD به عنوان یک روش جدید قراردادی به دنبال این است که خروجی پروژه هارا از طریق همراستا کردن اهداف پروژه وافزایش انگیزه های عوامل درگیر در پروژه بهبود ببخشد. این امر بواسطه تعریف سود وزیان مشترک، تصمیم سازی مشترک، قرارداد چند جانبه وحضور عوامل اصلی پروژه از نخستین مراحل ایده پردازی وطراحی محقق می گردد. مدلسازی اطلاعات ساختمان((BIM ابزاری برای ترجمان ظاهری این فرایند است که خصوصیات فیزیکی وعملکردی بنا را بصورت دیجیتال نمایش می دهد. این فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران، معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشد. باوجود مزایای بسیار این فناوری، ماهیت جزیره ای شیوه های قراردادی مرسوم باعث شده است که بخش عمده ای از پتانسیل نهفته درآن بدون استفاده باقی بماند. ما در این پژوهش سعی کردیم به معرفی روش تحویل یکپارچه به عنوان بستری مناسب برای اجرای یکپارچگی بهره مندی کامل از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان بپردازیم.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، سیستم تحویل یکپارچه پروژه، IPD1,BIM2
]]>
نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار 2019-05-21T23:33:52+01:00 2019-05-21T23:33:52+01:00 tag:http://ibima.ir/post/294 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار  علیرضا جباری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  علیرضا سیاوش پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  لقمان احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  مجتبی عزیزی - استادیار گروه مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managemen مقاله نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار
  علیرضا جباری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  علیرضا سیاوش پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  لقمان احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  مجتبی عزیزی - استادیار گروه مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده مقاله:
پایداری به عنوان یکی از مهمترین چالشهای زمان ما شناخته شده است. سوال اساسی پیش روی ما این است که چگونه می توانیم ضمن توسعه رفاه، زندگی نیازهای نسلهای آینده را با خطر جدی مواجه نکنیم طراحی پایدار یکی از راه حلهای جدید شگرفی است که برای سازگاری بهتر ساخت انها با محیط زیست کنترل کاهش مصرف منابع ارایه شده است. از طرفی با پیچیده تر شدن فناوری های ساخت به نظر میرسد روش سنتی مرسوم طراحی تا اجرا، پاسخگوی این رشد سریع اطلاعات پوشش راهحلها فناوری های نوین نباشد. تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساخت ان BIM یکی از موثرترین روشهای ارایه شده در دهههای اخیر است که میتواند با تجمیع داده ها ارایه مدل سازی پیش از ساخت، هم اطلاعات پروژه را به صورت یکپارچه سریع در هر لحظه از زمان در اختیار تیم پروژه قرار دهد هم شرایط لازم برای استفاده از روشهای نوین ساخت وساز را فراهم کند. در این مقاله، مرور پژوهشهای انجام شده در زمینه مراحل مختلف تحویل ساختمان به ویژه ساخت انهای پایدار بر نقش BIM به عنوان یک استراتژی مدیریت دانش در پروژه ها تاکید میشود. یافته های پژوهش نشان می دهد که BIM میتواند با ایجاد یک مخزن مجازی با دسترسی آسان، اطلاعات دانش لازم را در هر زمان بین اعضای تیم به اشتراک بگذارد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت دانش، مدل سازی اطلاعات ساختمان، طراحی پایدار، صنعت ساختمان
]]>
شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان 2019-05-21T23:33:06+01:00 2019-05-21T23:33:06+01:00 tag:http://ibima.ir/post/293 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان  شایان حجت پناه - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز  احد نظری - دانشیار عضو هیی تعلمی دانشگاه شهید بهشتی  احسان فرصت کار - عضو هیی تعلمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز  محمد معهود - کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرزچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)پروژه های ساختمانی در حال پیچیده مقاله شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان
  شایان حجت پناه - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  احد نظری - دانشیار عضو هیی تعلمی دانشگاه شهید بهشتی
  احسان فرصت کار - عضو هیی تعلمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  محمد معهود - کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز
چکیده مقاله:
پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است. تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند اثرات قابل توجهی دارند. ازاین رو شرکتهای ساخت وساز تمایل زیادی به استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان دارند. استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت کاهش هزینه فرآیندهای تکراری کنترلی خواهد شد. مدل سازی اطلاعات ساختمان امکان ارایه تجزیه وتحلیل عواقب تغییرات را فراهم می کند علاوه بر ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ذینفعان پروژه، به طور خاص به معماران کمک می کند تا مشکلات طراحی را قبل از اجرا پیش بینی نموده در جهت رفع آن ها اقدام نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای نوین در صنعت ساخت وساز، تاثیر شایانی در کاهش تغییرات ناخواسته دوباره کاری ها ایفا می کند. یکی از اشتباهات رایج این است که مدیران تصور می کنند که مدل سازی اطلاعات ساختمان بدون خطا است یا اشتباهات تغییرات طراحی را کاملا از بین می برد، درحالی که این چنین نیست. در این مقاله به شناسایی بررسی تغییرات طراحی با استفاده از نرم افزار Revit )که یکی از نرم افزارهای مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان است( می پردازیم.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغییرات طراحی، مدیریت تغییرات، نرم افزار Revit

]]>
مدیریت زنجیره تامین (SCM) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن 2019-05-21T23:30:05+01:00 2019-05-21T23:30:05+01:00 tag:http://ibima.ir/post/292 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله مدیریت زنجیره تامین (SCM) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن  برنا بقایی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران  محسن ایزدی نیا - گروه مهندسی عمران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران  لیلا عادل زاده سعدآبادی - گروه مهندسی عمران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلا  مقاله مدیریت زنجیره تامین (SCM) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن
  برنا بقایی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران
  محسن ایزدی نیا - گروه مهندسی عمران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران
  لیلا عادل زاده سعدآبادی - گروه مهندسی عمران، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران
چکیده مقاله:
مدیریت زنجیره تامین ( SCM )، یکی از شاخه های مهم در مدیریت پروژه است و هدف اصلی آن یافتن روش هایی برای کاهش هرچه بیشتر چرخه تولید محصول و همچنین ارایه خدمات بهتر تا دستیابی به محصول نهایی، ضمن بالا بردن کیفیت و خدمات مورد نظر است. به عبارت دیگر این علم شامل فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با پروژه در بهینه ترین حالت ممکن می باشد و عاملی در جهت ارتقاء کیفیت محصول نهایی همراه با کاهش زمان و هزینه تولید محصول می باشد. مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) در صنعت ساخت و ساز، با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) امکان پذیر خواهد بود. با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) یک یا چند مدل دقیق از ساختمان به صورت مجازی ساخته شده و با نمایش کلیه فعالیت ها و خصوصیات ساختمان به صورت دیجیتال، کارفرما، مدیر پروژه و سایر ذینفتان، برای تصمیم گیری بهتر از آن بهره می برند. در این پژوهش، ابتدا سه پروژه در دست اجرا با روش سنتی از شرکت سرمایه گذاری مسکن انتخاب و سپس مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM )، به منظور مقایسه این روش با روش سنتی، در زمینه دقت برآورد مصالح در آنها پیاده سازی خواهد شد. مدل سازه و مدل معماری پروژه در نرم افزارهای مربوطه مدل سازی ساخته شده سپس در نرم افزار مدیریتی ادغام و به مدل واحدی تبدیل شدند. قابلیت های برآورد مصالح و برنامه زمانبندی شبیه ساز در مدل سه بعدی بررسی گردید. در نتیجه، از مقایسه اطلاعات بدست آمده از این روش با میزان مصرف حقیقی پروژه، دقت بالای 99% روش مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) در برآورد مصالح بدست آمد. همچنین با توجه به نقش انبارداری در مدیریت زنجیره تامین ( SCM )، در این پژوهش با بررسی چگونگی برآورد دقیق مصالح مورد نیاز در هر ماه پروژه توسط این روش، نقش اساسی مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) در مدیریت انبارداری روشن گردید. این پژوهش شامل روش صحیح برآورد می باشد و به موضوع سفارشات آنلاین پرداخته نشده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت زنجیره تامین، ساخت و ساز، متره و برآورد، تداخلات کاری
]]>
پیاده سازی ساختار شکست کار (WBS) بر روی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)در پروژه های بیمارستانی 2019-05-21T23:29:13+01:00 2019-05-21T23:29:13+01:00 tag:http://ibima.ir/post/291 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله پیاده سازی ساختار شکست کار (WBS) بر روی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)در پروژه های بیمارستانی    محمدانور ادیب حسامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیمارستان، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران  احمد اخلاصی - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایرانچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)پروژه های بهداشتی و درمانی به دلیل تخصصی بودن از نظر عملیاتی، عوامل  مقاله پیاده سازی ساختار شکست کار (WBS) بر روی مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)در پروژه های بیمارستانی
    محمدانور ادیب حسامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیمارستان، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
  احمد اخلاصی - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
پروژه های بهداشتی و درمانی به دلیل تخصصی بودن از نظر عملیاتی، عوامل بسیار زیادی در آن دخیل می باشد. با توجه به اینکه اکثریت سهم عمرانی پروژه های وزارت بهداشت را بیمارستان ها به خود اختصاص می دهد. این نوع از پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ترسیم ساختار شکست کار در اولین مرحله فاز عملیاتی انجام می پذیرد. با در نظر گرفتن اینکه عوامل اجرایی پروژه های بیمارستانی متفاوت از سایر پروژه های دیگر می باشد، ترسیم و پیاده سازی ساختار شکست کار در این پروژه ها متفاوت می باشد. در این مقاله به روش استقرایی WBS و با تکنیک AHPدر چرخه حیات پروژه شرح داده شد. سپس پیاده سازی آن در پروژه های بهداشتی و درمانی در سه مرحله انجام پذیرفت. سپس ساختار درختی WBS برای ترسیم در بعد چهارم مدل سازی اطلاعات ساختمان مورد تحلیل قرار داده شد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه- پروژه های بیمارستانی- بعد چهارم مدل سازی ساختمان – ساختار شکست کار
]]>
تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانی 2019-05-21T23:28:29+01:00 2019-05-21T23:28:29+01:00 tag:http://ibima.ir/post/290 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانیآرش داداشی - دانشجوی دکترای عمران گرایش سازهچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)به طور کلی، یافته های اخیر بدست آمده متناسب با شرایط فعلی صنعت ساخت و ساز ، ایده ارزیابی طرح قبل از پیاده سازی واقعی آن را مورد تایید قرار می دهد. بر این اساس لازم است قبل از پیاده سازی طرح و اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی، طرح ا  مقاله تاثیر ادغام تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و فرآیند مهندسی مجدد در طرح های عمرانی
آرش داداشی - دانشجوی دکترای عمران گرایش سازه
چکیده مقاله:
به طور کلی، یافته های اخیر بدست آمده متناسب با شرایط فعلی صنعت ساخت و ساز ، ایده ارزیابی طرح قبل از پیاده سازی واقعی آن را مورد تایید قرار می دهد. بر این اساس لازم است قبل از پیاده سازی طرح و اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی، طرح از جنبه های مختلف مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا موانع، مشکلات و خطاهای احتمالی از سیستم حذف گردد. روش ها و تکنیک های سنتتی شامل بررسی چندباره نقشه ها و کنترل مضاعف آنها بوده است. این روش در مقایسه با روش ها و تکنولوژی های نوین زمان بر بوده و درصد خطا در آنها زیاد می باشد. لذا لازم است روش های کارآمدتری جایگزین روش های سنتی گردد. یکی از کارآمدترین تکنولوژی های روز دنیا که در سراسر جهان با استقبال بی نظیری مواجه شده است، تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) می باشد. این روش دارای مزایای چشمگیر سازمانی بوده و باعث تحول سیستماتیک آن می گردد. در این مقاله به بررسی جایگاه مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های عمرانی و بلوغ سازمانی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مهندسی مجدد ، مدل سازی BIM، طرح های عمرانی
]]>
تاثیر به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازه های بتنی پیش ساخته 2019-05-21T23:27:49+01:00 2019-05-21T23:27:49+01:00 tag:http://ibima.ir/post/289 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله تاثیر به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازه های بتنی پیش ساختهآرش داداشی - دانشجوی دکترای عمران گرایش سازهچکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)به طور کلی وجود تغییرات در پروژه های عمرانی چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجرا امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در حال حاضر بسیاری از پروژه ها دستخوش اینگونه تغییرات می شوند که لازم است با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مدیریتی و نیز استفاده از تکنولوژ مقاله تاثیر به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازه های بتنی پیش ساخته
آرش داداشی - دانشجوی دکترای عمران گرایش سازه
چکیده مقاله:
به طور کلی وجود تغییرات در پروژه های عمرانی چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجرا امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در حال حاضر بسیاری از پروژه ها دستخوش اینگونه تغییرات می شوند که لازم است با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مدیریتی و نیز استفاده از تکنولوژی های روز دنیا از اثرات منفی تحمیلی آنها بر پروژه ها کاست. از جمله اثرات منفی تحمیلی می توان به مواردی همچون هدر رفت سرمایه (افزایش هزینه)، افزایش زمان ساخت و در عین حال کاهش کیفیت اشاره کرد. در عین حال کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات پروژه وابسته می باشد. در روش های سنتی مدیریت ساخت، نقشه های مختلف اجرایی همچون نقشه های سازه، معماری و تاسیسات به صورت جداگانه ولی هماهنگ با هم تهیه می شوند. این نقشه ها به صورت دو بعدی بوده و حتی در صورت تهیه نقشه های سه بعدی از آنها، سیستم قادر به شناسایی اشتباهات، تداخلات و تغییرات نخواهد بود. هدف از ارایه این مقاله، معرفی قابلیت های تکنولوژی هوشمند مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و پیاده سازی آن در سازه های بتنی پیش ساخته می باشد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، سازه های بتنی پیش ساخته، پیاده سازی، تکنولوژی
]]>
بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان((BIM در حوزه های مهندسی عمران و مهندسی معماری، جهت تحول در صنعت ساختمان 2019-05-21T23:27:17+01:00 2019-05-21T23:27:17+01:00 tag:http://ibima.ir/post/288 امیرحسین ستوده بیدختی  مقاله بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان((BIM در حوزه های مهندسی عمران و مهندسی معماری، جهت تحول در صنعت ساختمان  محمدامین یعسوبی - دانشجوی دکتری معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،  فرشاد جمشیدی - کارشناسی ارشد - مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه، گروه عمران، کرمانشاه، ایران،چکیده مقاله:مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)در حال حاضر مدل  مقاله بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان((BIM در حوزه های مهندسی عمران و مهندسی معماری، جهت تحول در صنعت ساختمان
  محمدامین یعسوبی - دانشجوی دکتری معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،
  فرشاد جمشیدی - کارشناسی ارشد - مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه، گروه عمران، کرمانشاه، ایران،
چکیده مقاله:
در حال حاضر مدل اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک ابزار به روز در اختیار صنعت ساختمان، مهندسی و ساخت قرار دارد که در طول زمان تکامل یافته و اکنون امکانات قابل توجهی را جهت مدیریت بهینه پروژه های ساخت در اختیار قرار میدهد. از برجسته ترین ویژگی های مدل اطلاعات ساختمان امکان یکپارچه سازی اطلاعات محدوده پروژه (مشخصات هندسی مدل)، زمان بندی و هزینه اجرا که پارامترهای اصلی پروژه هستند، میباشد. دسترسی به اطلاعات یکپارچه، مدیر پروژه را در تحویل مطلوب پروژه کمک شایانی مینماید. مدل سازی اطلاعات ساختمان است که به اختصار BIM نامیده می شود به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل گروه های طراحی و اجرایی ساختمان، عمل می کند. نتیجه ی این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتا افزایش کیفیت کار می گردد. این مدلسازی صرفا محدود به ارایه سه بعدی از کار نمی شود بلکه با درگیری وجوه دیگری چون، زمان، هزینه ها، اصول پایداری و نگهداری ساختمان، آنالیزها، نوع نگاه به موضوع رو دستخوش تغییر کرده است. به طوری که امروزه اکثر دفاتر طراحی مهندسی و پیمانکاری از این سیستم ها بهره می برند و طراحی، مدیریت پروژه و ساخت پروژه های بزرگ مقیاس عملا بدون استفاده از چنین مدلهایی امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان کاری ضروری و جدید در صنعت ساختمان سازی محسوب میگردد، این مقاله در پی آن است که به شناخت BIM پرداخته و پس از بیان مزایا و روشهای طراحی، آن را در مدیریت ساخت و طراحی مهندسی مورد توصیف قرار دهد.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت ساخت، روش های طراحی، رویت، BIM
]]>
نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه 2019-05-21T23:26:52+01:00 2019-05-21T23:26:52+01:00 tag:http://ibima.ir/post/287 امیرحسین ستوده بیدختی مقاله نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه    حمیدرضا ابراهیمی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران،    محمود گلابچی - استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، تهران،    فرهنگ شعفی - فوق دکترای مدیریت کسب و کار بین الملل دانشگاه گرونوبل فرانسه، دکترای مدیریت اجرایی دانشگاه بوردو فرانسه، مهندسی عمران دانشگاه تبریزچکیده مقاله:استفاده از مدل های اطلاعاتی، نه تنها در حوزه ساخت مقاله نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه
    حمیدرضا ابراهیمی - کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران،
    محمود گلابچی - استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، تهران،
    فرهنگ شعفی - فوق دکترای مدیریت کسب و کار بین الملل دانشگاه گرونوبل فرانسه، دکترای مدیریت اجرایی دانشگاه بوردو فرانسه، مهندسی عمران دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
استفاده از مدل های اطلاعاتی، نه تنها در حوزه ساخت و ساز بلکه در تمامی حوزه های صنعتی رویکردی نوین و رو به پیشرفت است. دیر یا زود، حوزه مرتبط با علوم ساختمانی برای اینکه از دیگر حوزه های صنعتی فاصله نگیرند، ناگزیر به بهره برداری از این شیوه نوین در کارهای خود هستند. از نوین ترین فناوری های ساخت می توان به مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) اشاره کرد. مدل سازی در ابعاد مختلفی تعریف میشود و با یکپارچه سازی اطلاعات، روند پیشرفت پروژه ها را بهینه می کند. مدیریت هزینه یکی از مهمترین ابعاد مدلسازی می باشد که با انجام فرآیندهای مالی در برنامه ریزی های پروژه نقش تعیین کننده ای را خواهد داشت. همواره انحراف از هزینه های همسو با برنامه ریزی، یکی از بزرگترین معضلات مدیران پروژه بوده است و همین موضوع سبب عقب افتادگی و توقف بسیاری از پروژه ها می باشد. مدل سازی اطلاعات ساختمان بصورت هوشمند و با بهره گیری از سیستم مدیریت هوشمند، با پیش بینی های مالی دقیق تر از ابتدای پروژه (برآورد) تا انتهای پروژه سبب می شود با رفع بسیاری از تداخل ها و سایر عوامل اثر گذار بر هزینه های اضافی، سبب جلوگیری از انحراف هزینه ها نسبت برنامه در پروژه های عمرانی شود. این پژوهش با بررسی عوامل اثرگذار بر انحراف هزینه ها و معرفی مدیریت هزینه در بعد پنجم مدلسازی ، نقش BIM در کنترل هزینه ها و انحراف آن نسب به برنامه ریزی را مورد مطالعه قرار داده است.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان – BIM – مدیریت هزینه – یکپارچه سازی – انحراف هزینه
]]>