مدل سازی اطلاعات ساختمان Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران http://ibima.ir 2017-06-28T01:08:08+01:00 text/html 2017-06-27T19:30:02+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی Earthquake Damage Assessment by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems with BIM - An Overall review http://ibima.ir/post/191 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله Earthquake Damage Assessment by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems with BIM - An Overall review</div><div>&nbsp; J Majrouhi Sardroud - Assistant Professor, Department of Civil &amp; Construction Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, TEHRAN, IRAN.</div><div>&nbsp; H.R Rashidi - Ph.D. Researcher, Department of Civil &amp; Construction Engineering, Islamic Azad University,Central Tehran Branch, TEHRAN, IRAN.</div><div>چکیده مقاله:</div><div>This paper aims to investigate, the current research practices in the application of advanced field data acquisition technologies (e.g. 3D Laser Scanning and Radio FrequencyIdentification) for building damage detection after earthquakes. It starts with an overview ofpast research done in the area and outlines the processes required to implement these tools. It provides a discussion on related challenges and presents a discussion on potential applications of these tools. The paper suggests a review for integrating these techniques andBuilding Information Modeling (BIM) to evaluate earthquake damages as a response to the industry’s low productivity rates</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>data acquisition, building information modeling (BIM), 3D laser scanning,radio frequency identification (RFID), earthquake damage assessment</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-22T19:27:49+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت تسهیلاتFM http://ibima.ir/post/189 <div style="text-align: left;"><div><div style="text-align: right;">مقاله کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت تسهیلاتFM</div><div style="text-align: right;">&nbsp; روشنک سادات میرحسین تفرشی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران</div><div style="text-align: right;">&nbsp; پیمان کشاورزمیرزامحمدی - دانشجوی دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین</div><div style="text-align: right;">چکیده مقاله:</div><div style="text-align: right;">مدلسازی اطلاعات ساختمان) Building Information Modeling (، به عنوان راه حلی موثر به منظور افزایش شفافیت، یکپارچگی و بهره وری در مراحل مختلف برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان، در حالتوسعه ی روز افزون است. اما علیرغم مزایا وکاربردهای بالقوه ای که BIM می تواند در حوزه ی مدیریت تسهیلات ( Facility Management ( به ارمغان آورد، تا کنون تلاش های اندکی در زمینه ی پیاده سازی BIM در FM انجامشده است. در این مقاله با استفاده از مطالعات گسترده ی کتابخانه ای ابتدا مفاهیم کلی پیرامون مدلسازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( ، مدیریت تسهیلات) FM ( و تعمیر و نگهداری را بیان نموده و سپس به بررسی قابلیت ها و زمینه هایفعلی و بالقوه ی کاربرد BIM در FM می پردازیم. در آخر، نتایج نشان می دهند که به کارگیری BIM در FM باعث افزایش کارایی در مرحله ی بهره برداری از ساختمان می گردد</div><div style="text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div style="text-align: right;">کلیدواژه‌ها:</div><div style="text-align: right;">مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، مدیریت تسهیلات (FM) ، بهره برداری، تعمیرو نگهداری.</div></div><div style="text-align: right;"><br></div> </div> text/html 2017-06-15T19:28:30+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی تشریح و تبیین عوامل انگیزشی برای کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان http://ibima.ir/post/190 <div>مقاله تشریح و تبیین عوامل انگیزشی برای کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان</div><div>&nbsp; ماهان حاجی ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی دماوند.</div><div>چکیده مقاله:</div><div>یکی ازBIM ابزارهای در حال پیشرفت و امیدوار کننده در معماری، مهندسی و صنعت ساخت (AEC) است. مدل سازی اطلاعات ساختمان روند توسعه و استفاده از یک مدل شبیه سازی شده از برنامهریزی، طراحی، ساخت و بهرهبرداری ساختمان در طول چرخه حیاتآن و ارتباط هوشمند تمام اعضا با یکدیگر را داراست به طوری که با ایجاد تغییردر یک عضو کوچک از یک مجموعه تمام اعضای دیگر خود را با آن مطابقت میدهند و بدین ترتیب این تکنولوژی برای تصمیم گیری در جهت بهبود روند ساخت و بهرهبرداری مورد استفادهقرار میگیرد. در این تحقیق به مزیتهای کاربرد BIM در پروژههای عمرانی )کوتاه مدت و بلند مدت( با توجه به فاکتورهای مهممدیریت پروژه و مدیریت ساخت میپردازد و با توجه به این مزیتها انگیزههای اقتصادی و اجتماعی را برای به کارگیری و پیاده سازی آن در پروژههای عمرانی تشریح میکند. ضرورت تحقیق با توجه مزیتهای فراوان و مثالزدنی BIM باید به تشریح انگیزه برای گرایشبه BIM و پذیرش آن تلاش کرد وانگیزههای کاربرد و اثرات مثبت)مزیت( آن را گسترش داد. با توجه به عمر کوتاه فناوری BIM و کافی نبودن منابع انسانی مسلط به BIM همچون مهندسین و مدیران و طراحان در کشور ایران و کشورهای در حال توسعه نیازمند استفادهاز تجارب کشورهای پیشرو و آموزش عالی به ذینفعان و استفاده کنندگان پروژه لازم و اجتناب ناپذیر میباشد و به این ترتیب نابع حاصل از این مقاله نشان میدهد که انگیزههای لازم برای این کار در 4 طبقه دستهبندی میشود که به تفصیل به بیان آن پرداخته میشود</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM (، انگیزه تصویری، انگیزه واکنشی، انگیزه اقتصادی،مدیریت ساخت</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:27:49+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی IS IPD MADE ADEQUATE INFRASTRUCTURE FOR UTILIZING LC AND BIM http://ibima.ir/post/188 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله IS IPD MADE ADEQUATE INFRASTRUCTURE FOR UTILIZING LC AND BIM</div><div>&nbsp; Amirhooshang Fakhimi - Department of Civil Eng. , Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran</div><div>&nbsp; Javad Majrouhi Sardrood - Department of Civil Eng.,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Ali mazrouie - Department of Civil Eng.,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</div><div>S.R Ghoreishi - Principal Engineer( Structures &amp; Pipelines),DNV GL - Oil and Gas,Det Norske Veritas, Danmark A/S</div><div>چکیده مقاله:</div><div>The construction industry has become more complex and endeavoured to become more efficient, productive and integrate through intensified collaboration and integration. Integrated Project Delivery (IPD) attempts to overcome fragmentation of the construction process and almost in parallel Lean Constriction (LC) make an effort to eliminate project s waste to bridge this gap. Recently Building Information Modeling (BIM) technologies are greatly aiding to improve productivity and efficiency. They are implemented individually and even side by side. From them, IPD has made an appropriate contractual infrastructure and claimed to utilize LC and BIM. The objective of this paper is to investigate if IPD made adequate infrastructure to incorporate LC and BIM , then to draw benefits and challenges of this connection and collaboration. The research is archival in nature and an extensive literature review has been conducted on the implementation of IPD, LC and BIM in the complex project settings. No IPD formation that joined LC and BIM is found , this study is focused to perceive the demarche of IPD and its incorporation with LC and BIM. This paper used from purposed combination scheme combining IPD , LC and BIM to show readiness of IPD to utilizing LC and BIM for improving the complex project problems. Perquisites and challenges, which need to be addressed, are also highlighted.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>Integrated Project delivery (IPD), Lean Construction (LC), Building Information Modeling (BIM), benefits , challenges, collaboration, integration</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-15T19:27:10+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی AN INTEGRATED APPLICATIONS OF BIM AND RFID IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A REVIEW http://ibima.ir/post/187 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله AN INTEGRATED APPLICATIONS OF BIM AND RFID IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A REVIEW</div><div>&nbsp; Morteza Hamooni - Graduate student, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Sevda Nourisa - Graduate student, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Javad Majrouhi Sardroud - Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</div><div>چکیده مقاله:</div><div>Radio frequency identification (RFID) technology has been widely used in various fields of construction management. Building information modeling (BIM) is a set of technologies and organization solutions that are expected to increase affiliation and disciplinary collaboration in the construction industry and to improve the productivity and quality of the design, construction and maintenance of building. The integration of RFID and BIM has many application in the lifecycle management for buildings. This paper provides an overview of usage BIM and RFID and their integration s benefits. By attaching tags to materials, workers, assets and locating them usage of RFID technology for localization of RFID equipped assets and workers, safety and facility management, monitoring and visualization for construction H&amp;S management in a BIM model has investigated in this paper. The aim of this research is to develop framework of using RFID and BIM by reviewing and classification several research.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>BIM, RFID, Construction Industry</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-15T19:26:36+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ،در مدیریت نگهداری: ورود سیستم RFID در مدیریت نگهداری مبتنی بر شرایط http://ibima.ir/post/186 <div>مقاله تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ،در مدیریت نگهداری: ورود سیستم RFID در مدیریت نگهداری مبتنی بر شرایط</div><div>&nbsp; طاها کلانتری - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد تهران مرکز</div><div>&nbsp; مرتضی هامونی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد تهران مرکز</div><div>&nbsp; منوچهر بهرویان - دکتری عمران، دانشگاه آزاد تهران مرکز</div><div>چکیده مقاله:</div><div>مدل سازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین درفازهای طراحی ،ساخت و مدیریت ساخت اکثر سازه ها نظیر ساختمان ،پل ، سد ،راه و... به کار گرفته می شود که این مدلسازی با به اشتراک گذاشتن تمامی اطلاعات پروژه بین ذی نفعان از کارفرما و مشاور گرفته تا پیمانکار یک سازه را به صورت واقعی و در پنج بعد به نمایش می گذارد.از طرفی می توان به جرات فاز بهره برداری و نگهداری را مهم ترین دوره ی یک سازه در طول چرخه ی حیات جهت حفظسرمایه های ملی دانست.چرا که با برنامه ریزی دقیق و نگهداری صحیح می توان چندین سال عمر مفید یک سازه را افزایشدادوصرفه جویی قابل توجه کرد که این امر شروع یک شگفتی در عرصه ی عمران و آبادانی کشور می گردد. فاز نگهداری از نظر زمان طولانی ترین فاز سازه می باشد که از فاز طراحی شروع و به این فاز ختم میشود درصورتی کهمتاسفانه این فاز در کشور ما جزو بی اهمیت ترین مرحله قلمداد میشود. پژوهش پیش رو با استفاده از مطالعه ی موردی به بررسی میزان تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان ) Building Information Modeling ( برمدیریت نگهداری سازه ها پرداخته است. که آیا ورود BIM چه میزان در فاز نگهداری سازه تاثیر گذار است در این مقاله نقش BIM در سه زیرشاخه ی مدیریت نگهداری ) اصلاحی، پیشگیرانه، مبتنی بر شرایط( به وضوح بررسیشده و با ارایه سیستم شناسایی امواج رادیویی) RFID (به عنوان یک روش مانیتورینگ تجهیزات حرارتی سعی بر آن شده گامی درجهت پیشرفت مدیریت نگهداری درسایت های عمرانی برداشته شود</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ، مدیریت نگهداری ،شناسایی امواج رادیویی RFID</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:25:59+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی استاندارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان ، مروری بر روند جهانی http://ibima.ir/post/185 <div>مقاله استاندارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان ، مروری بر روند جهانی</div><div>&nbsp; رضا کریم پور - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی</div><div>&nbsp; جواد مجروحی سردرود - عضو هییت علمی ، استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی</div><div>چکیده مقاله:</div><div>مدل سازی اطلاعات ساختمانBuilding Information Modeling تحولی نوپا و شگرف ، جاری در صنعت ساختمان است ، این انقلاب به مثابه روندی نوین ، تکنولوژیی نوظهور و ابزاری قدرتمند می تواند صنعت ساختمان را متحول نمودهو موجب مصرف بهینه منابع انسانی ، مالی و زمانی در پروژه ها و حصول نتیجه با کیفیت مد نظر شود . بدیهی است هر روندی نیازمند رهنمونی برای گذر ، هرتکنولوژیی نیازمند روش پیاده سازی و هر وسیله ای نیازمند تعیین چارچوب ها و آموزش نحوه استفاده استتا بتوان بوسیله آنها واقعیت را بر مفروضات و ایده های اولیه منطبق نمود ، بدیهی است مدل سازی اطلاعات ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند راهنما ها ، دستور العمل ها ، آیین نامه ها و استاندارد هایی به منظور تعریف ، انجام مراحل و استقرار مفید وکامل خواهد بود . در این راستا کشورهای مختلف جهان به فراخور وضعیت و ساختارهای عملیاتی و اجرایی خود هریک در سطحیاقدام به تبیین ، تهیه ، تدوین و ابلاغ یکی یا چند مورد از این موارد نموده اند . در این تحقیق به منظور آگاهی از تجربیات و اقدامات سایر کشورهای پیشرو در خصوص مدل سازی اطلاعات ساختمان ، اهم اقدامات انجام شده و مجموعه های منتشر شده که تاثیرکلیدی بر کارکرد جهانی این ساختار داشته اند جمع آوری و مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است تا بتوان در پیشنهاد نقشه ی راه برای ایران که در ابتدای این مسیر قرار دارد از آن بهره برداری نمود .</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>مدل سازی اطلاعات ساختمانBIM،استانداردهای BIM/آیین نامه های BIM،استراتژیهاBIM</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:25:26+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی رویکرد یکپارچه نسبت به استفاده از تکنولوژی BIM در فازهای طراحی ، ساخت وبهره برداری http://ibima.ir/post/184 <div>مقاله رویکرد یکپارچه نسبت به استفاده از تکنولوژی BIM در فازهای طراحی ، ساخت وبهره برداری</div><div>&nbsp; آریا قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد واحد یادگار امام</div><div>چکیده مقاله:</div><div>در مدل سازی ساختمان با تکنولوژی BIM ، علاوه بر هندسه اجزای ساختمان، اطلاعات گوناگون مختلف با هر جزء نیز به مدل نهایی افزوده می شوند.کار با کارفرمایان، تامین کنندگان و پیمانکاران متعدد طراحان را ملزم به اعمالتغییرات کلی یا جزیی و به روز رسانی مدارک، صورت جلسات، روش های اجرا و نقشه های مرتبط می کند. با بزرگتر و پیچیده تر شدن فازهای مختلف چرخه یک پروژه ها ) Life-Cycle (، این امر تبدیل به چالشی می شود کهسبب شده در سال های اخیر متخصصین به مدل سازی اطلاعات ساختمان و یکپارچه کردن مدل های معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و لوله کشی ساختمان روی آورند</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>تکنولوژی یکپارچه اطلاعات،مدل سازی اطلاعات ساختمان،صنعت ساختمان،فازهای پروژه،چرخه حیات پروژه</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:24:55+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی تلفیق مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی پایدار http://ibima.ir/post/183 <div>مقاله تلفیق مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی پایدار</div><div>&nbsp; پیام زرینه تبریزی - دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام</div><div>چکیده مقاله:</div><div>امروزه به دلیل افزایش ساخت و سازها و نیاز فزاینده ی دنیا به تولید و مصرف منابع و از سوی دیگر کاهش شدید منابع خالص و خام موجود در طبیعت،گرم شدن زمین،خشکسالی ها و گازهای گلخانه ای،نیاز به بازنگری در روش های ساختو ساز معمول و نوع بکارگیری منابع در پروژه ها بسیار احساس می شود . بهره گیری از فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری یک ضرورت مهم صنعت ساخت و ساز ایران امروز ماست.مدلسازی اطلاعات ساختمان یک تغییر جدید در شیوه طراحی و مستند سازی در صنعت ساخت و ساز است.مفهوم توسعه پایدار نیز یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد.این مساله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان کهبر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است.در گذشته توسعه یک امر ضروری بود ولی امروزه پایداری محیط زیست و توسعه به هنگام و با یک نگاه ویژه به آینده از الزامات توسعه محسوب می شود .تکنولوژی مدل سازی اطلاعات (Building Information Modeling) یکی از روش هایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه داده های قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارایه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها،امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه،کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است.فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران،معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشد؛معیارهایی همچون هزینه،زمان و کیفیت. برخی از بازخوردهای کاربردی استفاده از این سیستم نوین در طراحی ساختمان ها در معماری پایدار مورد بررسی قرار می گیرد.به همین منظور ابتدا برخی از مهمترین اصول معماری سبز در دستیابی به توسعه پایدار که در عصر حاضر توجه بسیاری از معماران و طراحان را به خود جلب کرده است ، مورد بررسی قرار می دهیم.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان،توسعه پایدار،ساخت و ساز سبز، BIM</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:23:58+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه پروژه های ساختمانی http://ibima.ir/post/182 <div>مقاله بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه پروژه های ساختمانی</div><div>&nbsp; ریحانه برش نوردآجی بیشه - دانشجو مدیریت پروژه دانشگاه آزاد واحد یادگار امام.</div><div>چکیده مقاله:</div><div>در سالهای اخیر، تکنولوژیهای جدید نویدبخش کارامدی و بهره وری بیشتر در صنایع مختلف بوده است. با توجه به پیچیدگی های روز افزون پروژه های ساختمانی نیاز به رویکردهای نوین مدیریتی جهت همسو نمودن عملکرد بهینه تمامذینفعان افزایش یافته است. رویکرد تحویل یکپارچه پروژه (IPD) با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان پایگاه اطلاعاتی هوشمند و تسهیل کننده ارتباطات در پروژه گامی بلند در این راستا محسوب می شود.در این پژوهش سعی شده ضمن تعریف اجمالی تحویل یکپارچه پروژه (IPD) ، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، مزایا و کاربرد هر یک به تنهایی، به رویکرد تلفیق و بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچهپروژه های ساختمانی پرداخته شود.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>پروژه های ساختمانی (AEC) ، تحویل یکپارچه پروژه (IPD) ، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)</div><div><br></div> text/html 2017-06-15T19:23:20+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی مقدمهای بر کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان http://ibima.ir/post/181 <div style="text-align: justify;"><div>مقاله مقدمهای بر کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان</div><div>محمدمیثم شریفی - داشجوی کارشناسی ارشد، عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی</div><div>چکیده مقاله:</div><div>مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM (یکی از فناوریهای نوین در ساخت پروژهها است. این فناوری فرایندی توسعهیافته بوده که منجر به تولید یک مدل هوشمند شامل برنامهریزی، طراحی، ساخت و عملیات اجرا میشود. مرور ادبیات در این زمینه حاکی از این است که استفاده از BIM در کشورهای پیشرفته از اوایل دهه 90 میلادی شروعشده است و دامنه این تحقیقات چند سالی است که وارد کشور ایران شده است. بهکارگیری و استفاده از BIM در ایران دارای موانع و مشکلاتی مانند عدم وجود فرهنگ مناسب جهت استفاده از فناوریهای بهروز است. همچنین نتایج تحقیقات نشاندهنده این است که استفاده از این رویکرد منجر به کاهش هزینه، زمان ساخت و انرژی میشود. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و ضمن تعریف BIM نگاهی اجمالی به موارد کارشده در این خصوص دارد.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>مدلسازی اطلاعات ساختمان، BIM ،هزینه، انرژی، زمان.</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-15T19:23:20+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM http://ibima.ir/post/180 <div style="text-align: justify;">مقاله پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM</div><div style="text-align: justify;">امیرحسین ستوده بیدختی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی</div><div style="text-align: justify;">&nbsp; احسان اثنی عشری - استادیارموسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار</div><div style="text-align: justify;">چکیده مقاله:</div><div style="text-align: justify;">امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( بهعنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی و ساخت ساختمانها بکار گرفته میشود. مدلسازی اطلاعات ساختمان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهای فیزیکی و عملکردی از ساختمان است که اشتراک دانش پروژه ساختمانی رابین ذینفعان تسهیل مینماید. درواقع این مفهوم با توصیف شرایط یک ساختمان بهصورت واقعی در طول چرخه حیات از شروع عملیات ساخت تا تخریب مبنایی قابلاعتماد برای تصمیمگیری تیم پروژه فراهم میآورد. با گسترش این فناوری و اضافه شدن بعدهای جدید، استفاده از آن در فاز بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها موردتوجه قرارگرفته است. اما سوال اصلی این است که اطلاعات ذخیرهشده در نرمافزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان برای فازتعمیر و نگهداری در مدلهای فعلی کافی است یا نیاز بهاضافه شدن یک بعد جدید با در نظر گرفتن مسایل و تیوریهای بهرهبرداری و نگهداری از ساختمانها موجود دارد. پایاننامه پیش رو با استفاده از تکنیکهای مطالعه کتابخانهای، مشاهده ومصاحبه اطلاعات لازم را جهت پاسخ دادن به سوالات فوق جمعآوری کرده و نظرات متخصصین فعال درزمینهی تعمیر و نگهداری ساختمانها را مورد تحلیل قرارگرفته است، بر این اساس فاکتورهای جمعآوریشده در مطالعه کتابخانهای ومصاحبه با متخصصین به همراه چکلیستهای اخذشده در ساختمانهای مختلف جهت یک پاچه سازی و استانداردسازی یک پایگاه داده اطلاعات تعمیر و نگهداری مورداستفاده قرار گرفت. سپس امکان اضافه نمودن این فاکتورها در نرمافزار رویت ) Revit ( بهعنوان یکی از مشهورترین و پراستفادهترین نرمافزارهای موجود در حوزه BIM موردبررسی قرارگرفته و در فاکتورهایی که این نرمافزار قابلیت ورود دارند یا نرمافزار برای پشتیبانی از فاز تعمیر و نگهداری فاقد آنها است شناسایی شده است که یافته های این تحقیق نشان میدهد فاکتور های گرافیکی مورد نیاز در مدل اطلاعات ساختمان قابل شناسایی و استفاده بوده و فاکتور های توصیفی دارای کاستی و نیازمند توسعه به صورت برنامه نویسی است.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div></div><div style="text-align: justify;">کلیدواژه‌ها:</div><div style="text-align: justify;">مدلسازی اطلاعات ساختمان، تعمیر و نگهداری ساختمان، مدیریت امکانات، BIM</div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-06-15T19:22:36+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی Building Information Modeling Implementation in Iran Review http://ibima.ir/post/179 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله Building Information Modeling Implementation in Iran Review</div><div>Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti - Master Student on Construction Management in Allaodole Semnani Institute of Higher Education</div><div>Hossein Bahrami - Master Student on Construction Management in Olom va tose’e Aria Institute of Higher Education</div><div>Ehsan Asnaashari - Assistant professor on civil department in Allaodole Semnani Institute of Higher Education</div><div>چکیده مقاله:</div><div>advances in technology and the need of industry to use it caused building information modeling, as one of the new technologies in the construction industry has been developing &amp; researcher’s attention how to develop it has been attracted. Researchers in Iran, consistent with this approach to research and studies in this field have focused Therefore for doing new research study of existing research and achievements is essential , This review article examines research conducted at the field of Building Information Modeling in Iran and compare them with international existing research. The results of these studies have shown a serious gap in practical projects and case studies that have been carriedout in Iran s research. Some of that comes from the Prevention of the construction industry according to the downturn &amp; this causes lack of new ideas Implemented in the industry, and some of that comes from the legal requirements and the Correction Process for the project Performance-based on BIM technology</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>Building Information Modeling, BIM, review in Building Information Modeling</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-15T19:21:57+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی BIM as a tool to facilitate the implementation of PMBOK and related problems in Iran http://ibima.ir/post/178 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله BIM as a tool to facilitate the implementation of PMBOK and related problems in Iran</div><div>&nbsp; Akbar Marefat - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Reza Mahmudi Hasankhanlo - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Hossein Naghash toosi - Assistant Professor, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>چکیده مقاله:</div><div>Studies on infrastructure projects in Iran show that the implementation of PMBOK (Project Management Body of Knowledge) standard during the project life cycle in terms of time, cost, quality and other items according to project requirements has not been done properly and a high percentage of projects, facing with the enormous challenges which cause, most projects fail. It was concluded that stakeholders generally have little knowledge concerning BIM (Building Information Modeling), which makes it hard for them to see its applications. The study revealed that BIM can help stakeholders to better implementation of PMBOK standard. Anyway to resolve such problems as discussed above and achieve to predefined goals, use of new technologies such as BIM, facilitate the implementation process of PMBOK standard, and will have a significant impact on the projects, although the researches in the world carried out in this field, reflects the importance of this issue. Totally the purpose of this paper is about the effectiveness of BIM on the implementation process of PMBOK standard in Iran.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>BIM; PMBOK; facilitate; Problem; Implementation</div><div><br></div> </div> text/html 2017-06-15T19:21:09+01:00 ibima.ir امیرحسین ستوده بیدختی Review of BIM Innovation in Construction Management http://ibima.ir/post/177 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div>مقاله Review of BIM Innovation in Construction Management</div><div>&nbsp; Reza Mahmudi Hasankhanlo - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Akbar Marefat - MSC. Student Project Management and Construction program, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>&nbsp; Hossein Naghash toosi - Assistant Professor, Architectural Department, University Of Tehran, Iran</div><div>چکیده مقاله:</div><div>Controlling construction site operations is one of the crucial overriding concerns for the clients and contractors, as the majority of the construction delays tend to occur in the construction phase. It is not surprising to see interest in deploying advanced technologiessuch as Building Information Modelling (BIM) to help in addressing such concerns. BIM is a process by which a digital representation of the physical and functional characteristics of a facility are built, analyzed, documented and assessed virtually, then revised iteratively until the optimal model is documented. The virtual BIM model is not only graphical design but also a virtual database which includes the management data. So the construction manager (CM) can use BIM as a real simulation of the actual project. As explained above, it can be firmly stated that BIM makes the project with the least interference and risk in construction phase and achieve to predefined objectives such as time, cost and quality. The purpose of this paper is to investigate how to integrate BIM with the daily construction activities to increase the effectiveness of construction operational activities.</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://ibima.ir/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;">مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div><br></div></div></div><div>کلیدواژه‌ها:</div><div>Building Information Modeling (BIM), Construction Management (CM), Technology, Innovation</div><div><br></div> </div>