تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مروری برمدل های پذیرش فناوری BIM در سطح فردی

پنجشنبه 27 تیر 1398
14:51
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مروری برمدل های پذیرش فناوری BIM در سطح فردی
    مجتبی عزیزی - استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،
  سحر طاهری پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،
چکیده مقاله:
در سال های اخیر، فناوری های اطلاعاتی جدید با سرعت زیادی در حال توسعه و پیاده سازی هستند. همگام شدن با این فناوری ها در بازار امروز که رقابت و مزیت های رقابتی، حرف اول را برای بقای سازمان ها می زنند، بسیار حیاتی و مهم به نظر می رسد. مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM، با نقش یکپارچه سازی تمامی اطلاعات محیط پروژه ها، مزیتی رقابتی است که در راستای پیاده سازی آن، ابتدا می بایست در سطح تصمیم گیرندگان اصلی یعنی مجریان دولتی و مدیران ارشد سازمان ها، پذیرفته شود. از طرفی، سازمان ها سطح موردنیازی از آمادگی را جهت پیاده سازی موفق BIM نیاز دارند که خود به پذیرش آسان تر این فناوری ها در بین اعضای سازمان، کمک می کند؛ در واقع، هرچه سازمان ها آمادگی بیشتری جهت پیاده سازی BIM داشته باشند، آسان تر آن را می پذیرند. از طرفی مساله عدم پذیرش یک فناوری، همواره ریشه در مسائل فنی، مالی و قانونی ندارد و مسائل مربوط به افراد و نگرش آنها، می تواند هم تاثیر مثبت بر این موضوع داشته باشد و هم اینکه با تاثیر منفی خود، بر سر راه پذیرش یک فناوری، سنگ اندازی کند؛ به عبارتی دومین سطح پذیرش BIM، باید در میان کارکنان رده های پایین تر سازمان شکل گیرد تا پیاده سازیBIM با مقاومت از جانب آنها مواجه نشود. از این رو تحقیق حاضر که به صورت مروری بر تحقیقات گذشته انجام شده است، قصد دارد به شناسایی عوامل رفتاری و فردی ای بپردازد که در پذیرش کارکنان نسبت به فناوری BIM تاثیر دارند و از طریق جستجو در تعدادی از پایگاه های تحقیقاتی داخلی و خارجی و به فاصله سال های 2000 تا 2018استخراج شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، آمادگی، پذیرش، پیاده سازی

مقایسه طراحی مبتنی بر کامپیوتر CAD و مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM )، تفاوت ها و رویکردها

پنجشنبه 27 تیر 1398
14:50
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مقایسه طراحی مبتنی بر کامپیوتر CAD و مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM )، تفاوت ها و رویکردها
  پروین حیدری - استادیار، دکترای تخصصی، رشته معماری، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران،
چکیده مقاله:
بررسی سیر تحول طراحی و ساخت پروژه ها در صنعت ساخت و ساز از تاثیر روزافزون فناوری کامپیوتر بر روند طراحی و ترسیم نقشه ها در قدم اول و سپس فرایند ساخت و نگهداری پروژه ها در قدم های بعدی حکایت دارد. این تحقیق با هدف بررسی این روند و سیر تحول تکنولوژیکی در صنعت ساخت وساز از CAD تا BIM ، سعی دارد یک مقایسه بینابزارهای طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی CAD و رویکرد هوشمندانه مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM انجام داده و تفاوت ها، امکانات و چالش های این دو را بررسی نماید. نتایج بررسی ها نشان داد که هدف سیستم های مختلف CAD ایجاد گرافیک انتزاعی از طراحی پروژه بوده، درحالیکه تفکر مبتنی بر BIM پیچیده و نیازمند تغییر در فلسفه مدیریت داده ها می باشد. همچنین مطالعه نشان داد که بزرگ ترین مزایای BIM نسبت به CAD ، اثر بنیادین آن بر روند طراحی و ساخت است. علاوه بر این، ورود مدل سازی اطلاعات ساختمان به کلاس های درس به طور واقعی، به دانشجویان کمک خواهد کرد تا معماران بهتری شوند و با سرعت بیشتری نسبت به کسانی که از CAD استفاده می کنند طراحی کنند
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM ، طراحی مبتنی بر کامپیوتر CAD ، طراحی هوشمند، فرایند طراحی و ساخت.

تجارب، منافع و چالش های پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان در یک پروژه انبوه سازی

پنجشنبه 27 تیر 1398
14:50
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تجارب، منافع و چالش های پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان در یک پروژه انبوه سازی
  حامد خاکسار - کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
  احسان باجلان - کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به طور گسترده ای به عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری وبهره وری در صنعت ساخ و ساز دیده می شود و در حال تبدیل شدن به یک پروسه غالب جه غلبه بر مشکلات و چالش های این صنعت می باشد، هرچند پیاده سازی چنی پروسه ای به عل بدیع بودن و عواملی چون مقاوم در برابر تغییر و نیاز به افزایشسطح دانش و معلومات تخصصی در تیم های مشاور، پیمانکار و کارفرما همواره با سختی های فراوانی همراه است واز طرفی نیز داده ها و تجارب پیاده سازی ای پروسه در پروژه های ساخت و ساز و به خصوص در ایران هنوز به طور گسترده ای منتشر نگردیده است. از طرفی فقدان آگاهی و آشنایی با این پروسه در میان دست اندرکاران امر صنعت ساخت و سازکه در کشورهای توسعه یافته تبدیل به یک روند پذیرفته شده جهت طراحی پروژه های ساخت از ابتدا تا زمان بهره برداری و فراتر از آن شده است، نیز بر عدم پذیرش فراگیر ای پروسه در صنعت ساخت و ساز کشورمان سایه افکنده لذا هدف از ای پژوهش بیان تجارب، منازع و چالش های پیاده سازی ای پروسه در یک پروژه مسکونی با زیربنای 85،000 مترمربع وبررسی جوانب پیاده سازی ای پروسه از زوایای مختلف در عمل و در کنار آموزش عوامل مدیریتی، فنی و اجرایی و ارائه راهکارهای لازم براساس تجارب به دست آمده جه بهرهمندی کلیه دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز می باشد
کلیدواژه‌ها:
پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان، صنت ساخ و ساز، انبوه سازی


نقش تکنولوژیBIMدر ارزیابی تعمیر و نگهداری ساختمان مدل سازی شده

پنجشنبه 27 تیر 1398
14:49
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش تکنولوژیBIMدر ارزیابی تعمیر و نگهداری ساختمان مدل سازی شده
  محمد مظاهری افتخار - کارشناسی ارشد معماری، گرایش تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
چکیده مقاله:
امروزه صنعت ساخت و ساز یکی از صنایع اشتغال زا و مهم هر کشوری به شمار می رود. صنعت ساختمان همانند صنایع دیگر به سرعت درحال پیشرفت است. با قرار گرفتن ساختمان ها در معرض عوامل محیطی خارجی و زوال به علت استفاده مداوم، اجزای ساختمان در معرض ابتلا به پیری و سایش که منجر به کاهش عمر سازه میباشند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعمیر و نگهداری ساختمانهای مدل سازی شده با تکنولوژیBIM میباشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی -تحلیلی میباشد. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای تحت پوشش BIM جهت شبیه سازی مدل ساختمانی و برنامه زمان بندی مدیریت پروژه مورد به کار گرفته خواهد گرفت. بر اساس نتایج بررسیهای صورت گرفته در زمینه تعیین و اولویت بندی معیارهای عوامل عدم تحقق BIM در در پروژه های عمرانی و با توجه به نتایج وزن دهی معیارهای مورد مطالعه (جداول 4و5)، چهار زیر معیار پراکندگی اطلاعات و نبود سیستم یکپارچه با وزن3277/0، فضای پیچیده برنامه ها با وزن1634/0، بالا بودن هزینه طراحی با نرم افزارهای BIM با وزن 1578/0و نیاز به نیروهای مختلف مقیم دفتری برای پروژه با وزن 1352/0به ترتیب بیشترین اهمیت و در نتیجه بیشترین تاثیر را در اولویت بندی عوامل عدم تحقق BIM را خواهند داشت.
کلیدواژه‌ها:
تعمیر و نگهداری، تکنولوژی BIM، ساختمان های مدل سازی شده

ارزیابی مهم ترین چالش های پیاده سازی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به روش تحلیلی تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی

پنجشنبه 27 تیر 1398
14:49
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارزیابی مهم ترین چالش های پیاده سازی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان به روش تحلیلی تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی
  محمد حاجیان نسب - گروه مهندسی عمران کارشناسی ارشد پردیس علوم و تحقیقات یزد دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران
  علیرضا میرجلیلی - گروه مهندسی عمران ،استادیار،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
  سیدکاظم سیدابراهیمی - گروه مهندسی عمران، مربی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
چکیده مقاله:
مدلسازی اطلاعات ساختمان روند توسعه و استفاده از یک مدل شبیه سازی شده از برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان است که مجموعه ای از دادهها و اطلاعات غنی از تمام اجزای مربوط به ساختمان در طول چرخه حیات آن و ارتباط هوشمند تمام اعضا با یکدیگر را داراست . امروزه در کشورهای توسعه-یافته، بکارگیری سیستم BIM و سایر سیستم های پیشرفته در صنعت ساختمان به یکی از ضروریات اولیه در طراحی ها تبدیل شده و روزبه روز بر میزان اهمیت مطالعات و بهره گیری از آنها در پروژه ها افزوده میشود. این در حالیست که احتیاج به مطالعات گسترده اولیه، بررسی مزایا و معایب در زمینه بکارگیری این سیستم ها، برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش به بررسی عوامل موثر در پیاده سازی روش مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های عمرانی پرداخته می شود. بدین منظور پس از معرفی BIM، تلاش شده تا با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی AHP، به اولویت بندی مهم ترین چالش های موجود در کاربرد این سیستم پرداخته شود. نتایج نشان میدهد گزینه های نبود اطلاعات یکپارچه و پیچیده بودن برنامه و نیاز به نیروهای متخصص و بالا بودن هزینه ها از جمله مهمترین عوامل دررابطه با عدم بکارگیری سیستم BIM میباشد
کلیدواژه‌ها:
چالش های پیاده سازی، سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان، تصمیم گیری چند معیاره، اطلاعات یکپارچه

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|