درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

Earthquake Damage Assessment by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems with BIM - An Overall review

سه شنبه 6 تیر 1396
23:00
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله Earthquake Damage Assessment by Integrating Advanced Field Data Acquisition Systems with BIM - An Overall review
  J Majrouhi Sardroud - Assistant Professor, Department of Civil & Construction Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, TEHRAN, IRAN.
  H.R Rashidi - Ph.D. Researcher, Department of Civil & Construction Engineering, Islamic Azad University,Central Tehran Branch, TEHRAN, IRAN.
چکیده مقاله:
This paper aims to investigate, the current research practices in the application of advanced field data acquisition technologies (e.g. 3D Laser Scanning and Radio FrequencyIdentification) for building damage detection after earthquakes. It starts with an overview ofpast research done in the area and outlines the processes required to implement these tools. It provides a discussion on related challenges and presents a discussion on potential applications of these tools. The paper suggests a review for integrating these techniques andBuilding Information Modeling (BIM) to evaluate earthquake damages as a response to the industry’s low productivity rates
کلیدواژه‌ها:
data acquisition, building information modeling (BIM), 3D laser scanning,radio frequency identification (RFID), earthquake damage assessment


کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت تسهیلاتFM

پنجشنبه 1 تیر 1396
22:57
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت تسهیلاتFM
  روشنک سادات میرحسین تفرشی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران
  پیمان کشاورزمیرزامحمدی - دانشجوی دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده مقاله:
مدلسازی اطلاعات ساختمان) Building Information Modeling (، به عنوان راه حلی موثر به منظور افزایش شفافیت، یکپارچگی و بهره وری در مراحل مختلف برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان، در حالتوسعه ی روز افزون است. اما علیرغم مزایا وکاربردهای بالقوه ای که BIM می تواند در حوزه ی مدیریت تسهیلات ( Facility Management ( به ارمغان آورد، تا کنون تلاش های اندکی در زمینه ی پیاده سازی BIM در FM انجامشده است. در این مقاله با استفاده از مطالعات گسترده ی کتابخانه ای ابتدا مفاهیم کلی پیرامون مدلسازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( ، مدیریت تسهیلات) FM ( و تعمیر و نگهداری را بیان نموده و سپس به بررسی قابلیت ها و زمینه هایفعلی و بالقوه ی کاربرد BIM در FM می پردازیم. در آخر، نتایج نشان می دهند که به کارگیری BIM در FM باعث افزایش کارایی در مرحله ی بهره برداری از ساختمان می گردد
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، مدیریت تسهیلات (FM) ، بهره برداری، تعمیرو نگهداری.


تشریح و تبیین عوامل انگیزشی برای کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان

پنجشنبه 25 خرداد 1396
22:58
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تشریح و تبیین عوامل انگیزشی برای کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان
  ماهان حاجی ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی دماوند.
چکیده مقاله:
یکی ازBIM ابزارهای در حال پیشرفت و امیدوار کننده در معماری، مهندسی و صنعت ساخت (AEC) است. مدل سازی اطلاعات ساختمان روند توسعه و استفاده از یک مدل شبیه سازی شده از برنامهریزی، طراحی، ساخت و بهرهبرداری ساختمان در طول چرخه حیاتآن و ارتباط هوشمند تمام اعضا با یکدیگر را داراست به طوری که با ایجاد تغییردر یک عضو کوچک از یک مجموعه تمام اعضای دیگر خود را با آن مطابقت میدهند و بدین ترتیب این تکنولوژی برای تصمیم گیری در جهت بهبود روند ساخت و بهرهبرداری مورد استفادهقرار میگیرد. در این تحقیق به مزیتهای کاربرد BIM در پروژههای عمرانی )کوتاه مدت و بلند مدت( با توجه به فاکتورهای مهممدیریت پروژه و مدیریت ساخت میپردازد و با توجه به این مزیتها انگیزههای اقتصادی و اجتماعی را برای به کارگیری و پیاده سازی آن در پروژههای عمرانی تشریح میکند. ضرورت تحقیق با توجه مزیتهای فراوان و مثالزدنی BIM باید به تشریح انگیزه برای گرایشبه BIM و پذیرش آن تلاش کرد وانگیزههای کاربرد و اثرات مثبت)مزیت( آن را گسترش داد. با توجه به عمر کوتاه فناوری BIM و کافی نبودن منابع انسانی مسلط به BIM همچون مهندسین و مدیران و طراحان در کشور ایران و کشورهای در حال توسعه نیازمند استفادهاز تجارب کشورهای پیشرو و آموزش عالی به ذینفعان و استفاده کنندگان پروژه لازم و اجتناب ناپذیر میباشد و به این ترتیب نابع حاصل از این مقاله نشان میدهد که انگیزههای لازم برای این کار در 4 طبقه دستهبندی میشود که به تفصیل به بیان آن پرداخته میشود
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM (، انگیزه تصویری، انگیزه واکنشی، انگیزه اقتصادی،مدیریت ساخت


IS IPD MADE ADEQUATE INFRASTRUCTURE FOR UTILIZING LC AND BIM

پنجشنبه 25 خرداد 1396
22:57
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله IS IPD MADE ADEQUATE INFRASTRUCTURE FOR UTILIZING LC AND BIM
  Amirhooshang Fakhimi - Department of Civil Eng. , Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
  Javad Majrouhi Sardrood - Department of Civil Eng.,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  Ali mazrouie - Department of Civil Eng.,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
S.R Ghoreishi - Principal Engineer( Structures & Pipelines),DNV GL - Oil and Gas,Det Norske Veritas, Danmark A/S
چکیده مقاله:
The construction industry has become more complex and endeavoured to become more efficient, productive and integrate through intensified collaboration and integration. Integrated Project Delivery (IPD) attempts to overcome fragmentation of the construction process and almost in parallel Lean Constriction (LC) make an effort to eliminate project s waste to bridge this gap. Recently Building Information Modeling (BIM) technologies are greatly aiding to improve productivity and efficiency. They are implemented individually and even side by side. From them, IPD has made an appropriate contractual infrastructure and claimed to utilize LC and BIM. The objective of this paper is to investigate if IPD made adequate infrastructure to incorporate LC and BIM , then to draw benefits and challenges of this connection and collaboration. The research is archival in nature and an extensive literature review has been conducted on the implementation of IPD, LC and BIM in the complex project settings. No IPD formation that joined LC and BIM is found , this study is focused to perceive the demarche of IPD and its incorporation with LC and BIM. This paper used from purposed combination scheme combining IPD , LC and BIM to show readiness of IPD to utilizing LC and BIM for improving the complex project problems. Perquisites and challenges, which need to be addressed, are also highlighted.
کلیدواژه‌ها:
Integrated Project delivery (IPD), Lean Construction (LC), Building Information Modeling (BIM), benefits , challenges, collaboration, integration


AN INTEGRATED APPLICATIONS OF BIM AND RFID IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A REVIEW

پنجشنبه 25 خرداد 1396
22:57
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله AN INTEGRATED APPLICATIONS OF BIM AND RFID IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: A REVIEW
  Morteza Hamooni - Graduate student, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  Sevda Nourisa - Graduate student, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  Javad Majrouhi Sardroud - Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده مقاله:
Radio frequency identification (RFID) technology has been widely used in various fields of construction management. Building information modeling (BIM) is a set of technologies and organization solutions that are expected to increase affiliation and disciplinary collaboration in the construction industry and to improve the productivity and quality of the design, construction and maintenance of building. The integration of RFID and BIM has many application in the lifecycle management for buildings. This paper provides an overview of usage BIM and RFID and their integration s benefits. By attaching tags to materials, workers, assets and locating them usage of RFID technology for localization of RFID equipped assets and workers, safety and facility management, monitoring and visualization for construction H&S management in a BIM model has investigated in this paper. The aim of this research is to develop framework of using RFID and BIM by reviewing and classification several research.
کلیدواژه‌ها:
BIM, RFID, Construction Industry


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر مدلسازی اطلاعات ساختمان,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|