درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:05
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران
  صفورا بحرگردنیکو - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،دانشگاه پیام نور مرکز کرج، دانشکده مهندسی مدیریت ساخت
  آرمین منیرعباسی - استادیار دانشگاه پیام نورکرج، گروه مهندسی مدیریت ساخت هییت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز کرج
  مهرداد حمصیان اتفاق - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، عضو اصلی پویایی شناسی سیستم ها، دانشگاه ایوانکی
چکیده مقاله:
با توجه به مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار بیم واهمیت به کارگیری آن درصنعت ساخت وساز، هدف پژوهش حاضر استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن درمرمت بناهای تاریخی سپس مدل سازی آن با استفاده از روش معادلات ساختاری در شرایط اقتصادی،اجتماعی سیاسی حال حاضر ایران می باشد. این پژوهش درصددشناسایی زمینه هاو بسترهای لازم به دنبال آن راه کارهایی جهت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی در کشور است. عوامل مهم وموثر دربکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی، با توجه به مقالات معتبرو همچنین وضعیت کنونی کشور به عنوان متغیرهای اصلی در8 گروه: بسترها زیرساخت های لازم، ارزیابی شرایط ساختمان، افزایش دقت بازسازی، مستندسازی به اشتراک گذاری اطلاعات، مدیریت وسیاستهای مدیران، شرایط سیاسی واقتصادی، اهداف گردشگری استفاده مجدد ازبنای تاریخی سازماندهی شد. دراین پژوهش ابتدا داده های مورد نیازازطریق پرسشنامه مصاحبه با کارشناسان، دست اندرکاران خبرگان بیم در کشور جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تاثیرات همزمان متغیرها بریکدیگر موردبررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد درحال حاضر مستندسازی وبه اشتراک گذاری اطلاعات مهم ترین عامل نقش مدیریت وسیاست های مدیران یکی ازکم اهمیت ترین عوامل اثرگذاردربکارگیری بیم جهت پروژه های حفاظت درکشورمی باشد. شایان ذکراست که نتایج راهکارهای این پژوهش می تواند به طورکاربردی جهت بهبود عملکردبخش مدیریت پروژه های مرمت وبا زنده سازی بناهای تاریخی چالش های آن مورداستفاده قرارگیرد.
کلیدواژه‌ها:
مرمت، بناهای تاریخی،تکنولوژی بیم، مدل سازی معادلات ساختاری

پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:05
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه
امید فرزین خانقاه - omp.3131 @gmail.com
مهدی روانشادنیا - دانشیار،دکترای مهندسی ومدیریت ساخت،گروه مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  عباس تاج الدینی - استادیار، دکترای مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
چکیده مقاله:
تداخلات کاری ناشی از اشتباهات اجرایی که در اثر عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف مهندسی پروژه در هر دو فاز طراحی اجرا بوجود می آید از جمله موارد بسیار موثر در بالا رفتن هزینه انجام پروژه افزایش زمان اجرا میباشد. در پروژه های صنعتی این مهم به دلیل حجم بالای اطلاعات پیچیدگی ها در فرآیند اجرای پروژه اثرگذاری بسیار بیشتری در افزایش هزینه زمان داشته لذا اهمیت شناسایی رفع این مشکلات را خصوصا در فاز طراحی به شدت افزایش میدهد. در این راستا به منظور شناسایی حذف اشتباهاتی از این دست با معرفی روش کاربردی مدل یکپارچه اطلاعات پروژه، با استفاده از نرم افزار مدل سازی REVIT مدل سه بعدی ساختمان کنترل یک نیروگاه ساخته میشود سپس مدل یکپارچه ای در محیط نرم افزار NAVISWORKS با استفاده از ابزارهای تعبیه شده در نرم افزار ساخته میشود در نهایت مشکلات تداخلات کاری موجود در طراحی مهندسی های پروژه شناسایی اصلاح میگردد. در انتها نیز مقایسه ای از حالتهای مختلف بکارگیری روش فوق صورت گرفته اثر گذاری استفاده از این روش در کاهش هزینه زمان برآورد خواهد شد. در این مقاله مدل اطلاعات ساختمانی (BIM1) روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه (PIIM2) بعنوان یک راهکار بسیار کارآمد در اجرای پروژه های با مقیاس بزرگ خصوصا در حوزه صنعتی معرفی شده همینطور روش مراحل پیاده سازی بکارگیری مدل BIM روش PIIM به تفسیر آمده است.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه BIM تداخلات کاری

تحویل یکپارچه اقلام پروژه(IPD)، بستری برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:04
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله تحویل یکپارچه اقلام پروژه(IPD)، بستری برای اجرای مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)
  حسین صالح - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه خوارزمی
  فرزاد جلایی - عضو هییت علمی دانشگاه علم وصنعت گروه مدیریت ساخت
  علی کاتبی - عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی گروه مدیریت ساخت
چکیده مقاله:
سیستم تحویل یکپارچه پروژه((IPD به عنوان یک روش جدید قراردادی به دنبال این است که خروجی پروژه هارا از طریق همراستا کردن اهداف پروژه وافزایش انگیزه های عوامل درگیر در پروژه بهبود ببخشد. این امر بواسطه تعریف سود وزیان مشترک، تصمیم سازی مشترک، قرارداد چند جانبه وحضور عوامل اصلی پروژه از نخستین مراحل ایده پردازی وطراحی محقق می گردد. مدلسازی اطلاعات ساختمان((BIM ابزاری برای ترجمان ظاهری این فرایند است که خصوصیات فیزیکی وعملکردی بنا را بصورت دیجیتال نمایش می دهد. این فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران، معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشد. باوجود مزایای بسیار این فناوری، ماهیت جزیره ای شیوه های قراردادی مرسوم باعث شده است که بخش عمده ای از پتانسیل نهفته درآن بدون استفاده باقی بماند. ما در این پژوهش سعی کردیم به معرفی روش تحویل یکپارچه به عنوان بستری مناسب برای اجرای یکپارچگی بهره مندی کامل از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان بپردازیم.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، سیستم تحویل یکپارچه پروژه، IPD1,BIM2

نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:03
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار
  علیرضا جباری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  علیرضا سیاوش پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  لقمان احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  مجتبی عزیزی - استادیار گروه مدیریت پروژه ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده مقاله:
پایداری به عنوان یکی از مهمترین چالشهای زمان ما شناخته شده است. سوال اساسی پیش روی ما این است که چگونه می توانیم ضمن توسعه رفاه، زندگی نیازهای نسلهای آینده را با خطر جدی مواجه نکنیم طراحی پایدار یکی از راه حلهای جدید شگرفی است که برای سازگاری بهتر ساخت انها با محیط زیست کنترل کاهش مصرف منابع ارایه شده است. از طرفی با پیچیده تر شدن فناوری های ساخت به نظر میرسد روش سنتی مرسوم طراحی تا اجرا، پاسخگوی این رشد سریع اطلاعات پوشش راهحلها فناوری های نوین نباشد. تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساخت ان BIM یکی از موثرترین روشهای ارایه شده در دهههای اخیر است که میتواند با تجمیع داده ها ارایه مدل سازی پیش از ساخت، هم اطلاعات پروژه را به صورت یکپارچه سریع در هر لحظه از زمان در اختیار تیم پروژه قرار دهد هم شرایط لازم برای استفاده از روشهای نوین ساخت وساز را فراهم کند. در این مقاله، مرور پژوهشهای انجام شده در زمینه مراحل مختلف تحویل ساختمان به ویژه ساخت انهای پایدار بر نقش BIM به عنوان یک استراتژی مدیریت دانش در پروژه ها تاکید میشود. یافته های پژوهش نشان می دهد که BIM میتواند با ایجاد یک مخزن مجازی با دسترسی آسان، اطلاعات دانش لازم را در هر زمان بین اعضای تیم به اشتراک بگذارد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت دانش، مدل سازی اطلاعات ساختمان، طراحی پایدار، صنعت ساختمان

شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان

چهارشنبه 1 خرداد 1398
03:03
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان
  شایان حجت پناه - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  احد نظری - دانشیار عضو هیی تعلمی دانشگاه شهید بهشتی
  احسان فرصت کار - عضو هیی تعلمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
  محمد معهود - کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز
چکیده مقاله:
پروژه های ساختمانی در حال پیچیده تر شدن هستند، همچنین تغییرات در پروژه های ساختمانی در اکثر پروژه ها اجتناب ناپذیر است. تغییرات در هر مرحله از پروژه به وجود می آیند اثرات قابل توجهی دارند. ازاین رو شرکتهای ساخت وساز تمایل زیادی به استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان دارند. استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت کاهش هزینه فرآیندهای تکراری کنترلی خواهد شد. مدل سازی اطلاعات ساختمان امکان ارایه تجزیه وتحلیل عواقب تغییرات را فراهم می کند علاوه بر ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ذینفعان پروژه، به طور خاص به معماران کمک می کند تا مشکلات طراحی را قبل از اجرا پیش بینی نموده در جهت رفع آن ها اقدام نمایند. مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای نوین در صنعت ساخت وساز، تاثیر شایانی در کاهش تغییرات ناخواسته دوباره کاری ها ایفا می کند. یکی از اشتباهات رایج این است که مدیران تصور می کنند که مدل سازی اطلاعات ساختمان بدون خطا است یا اشتباهات تغییرات طراحی را کاملا از بین می برد، درحالی که این چنین نیست. در این مقاله به شناسایی بررسی تغییرات طراحی با استفاده از نرم افزار Revit )که یکی از نرم افزارهای مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان است( می پردازیم.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغییرات طراحی، مدیریت تغییرات، نرم افزار Revit


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات