تبلیغات
مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

درحال مشاهده: مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمانhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/2111min.jpg

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه

چهارشنبه 1 خرداد 1398
04:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت ساخت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با تاکید بر زمان و هزینه
حمیدرضا فلاح دوست - دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این مقاله تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. با استفاده از روش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت ساخت، مدل سازی اطلاعات ساختمان، زمان، هزینه

شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی

چهارشنبه 1 خرداد 1398
04:07
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله شبیه سازی انرژی از طریق یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مرحله مفهومی پروژه های ساختمانی
  فرزاد جلایی - استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
  خشایار ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه عمران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
آنالیز انرژی در ساختمان یکی از مهم ترین عوامل در مرحله آنالیز و مدلسازی ساختمان می باشد، طوریکه که امروزه در بسیاری از کشورهای جلودار در حال سرمایه گذاری بر روی این مقوله هستند تا کیفیت ساخت ابنیه را هرچه بیشتر به سمت توسعه سوق دهند. در دنیای امروزی که بیشتر بر سر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و الکتریکی صحبت می شود، ساخت ساختمان های کم مصرف انرژی، یکی از بهترین روش ها در صنعت ساختمان می باشد. به معنای واقعی، این ساختمان ها، که تحت عنوان ساختمان های سبز شناخته می شوند؛ همسویی با طبیعت و رساندن کمترین آسیب به آن در برپایی یک بنای جدید را به دنبال دارند. از این رو، در این مقاله سعی شده است تا به منظور هم راستایی با تکنولوژی در زمینه تحلیل انرژی ساختمان، از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمانی بهره گرفته شود تا قابلیت ها و تعاملات آن با این مجموعه در چارچوب یکپارچه سازی مدلسازی اطلاعات ساختمانی و تحلیل انرژی بررسی گردد. در این میان، مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمانی، مدلسازی با بهره گیری از نرم افزارهای انرژی و بیان ویژگی هریک، نوع داده های ورودی و خروجی و چالش های این ارزیابی با ارایه راهکارهایی در جهت بهبود آن در این مقاله بحث شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدلسازی اطلاعات ساختمانی، تحلیل انرژی، شبیه سازی انرژی، داده های ورودی و خروجی، نرم افزارهای مدلسازی

شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان

چهارشنبه 1 خرداد 1398
04:06
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان
  روح اله راییجی یانسری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی
  قربانعلی مسلمی پور - استادیار موسسه آموزش عالی لامعی گرگان
چکیده مقاله:
روشهای نوین اجرای پروژه های ساخت جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت ذینفعان در پروژه بوده است. یکی از این روش ها فناوری های نوین مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی رتبه بندی نقاط قوت، تهدید، فرصت تهدیدهای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در شهر گرگان می باشد. به این منظور با مطالعه تحقیقات داخلی خارجی انجام شده در این زمینه مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت پیش روی استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان (BIM) شناسایی شد در ادامه نظر کارشناسان حوزه ساخت در شهر گرگان نیز اخذ گردید مهمترین نقاط قوت ضعف، تهدید فرصت استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان ارایه شد.
کلیدواژه‌ها:
سیستم اطلاعات ساختمان، نقاط قوت، تحلیل SWOT

ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM

چهارشنبه 1 خرداد 1398
04:06
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
  یوسف گل نهالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مهدی روانشادنیا - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
در یک دهه گذشته صنعت ساخت ساز در دنیا، توسعه چشمگیری در تکنولوژیهای جدید داشته است، یکی از این تکنولوژیهای موثر مدل سازی اطلاعات ساختمان است. علیرغم پیشرفتهای گزارش شده مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحقیقات قبلی، استفاده گسترده از مدل سازی اطلاعات ساختمان هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان تمام اطلاعات یک ساختمان را جمع آوری حفظ میکند. این اطلاعات در بخشهای مختلف صنعت ساخت ساز از جمله برنامهریزی پروژه، آنالیزهای مختلف، استخراج مقادیر، طراحی یکپارچه سازی ساختوساز، بهینه سازی، ارزیابی ریسک، تخمین هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، مدیریت ساخته کاربرد موثری دارد. هدف اصلی در این مطالعه ایجاد مدلی برای تولید خودکار برنامه زمان بندی با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان است. در این تحقیق سیستم پیشنهادی، مدل سازی اطلاعات ساختمان را به عنوان ورودی دریافت کرده با استفاده از قواعد توالی ساخت، فعالیتهای اجرایی را تولید میکند. مدت زمان هر فعالیت با استفاده از نرخ تولید فعالیت ارایه شده در گزارش تجزیه بهای سازمان برنامه بودجه، توسط سیستم محاسبه شده در نهایت این سیستم با استفاده از روش مسیر بحرانی برنامه زمانبندی را ارایه میدهد. مدل سازی اطلاعات ساختمان بکار گرفته شده در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Autodesk Revit برای یک ساختمان طبقه بتنی انجام شده است.
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، برنامه زمانبندی، IFC، C#

استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران

چهارشنبه 1 خرداد 1398
04:05
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن در مرمت بناهای تاریخی در شرایط کنونی ایران
  صفورا بحرگردنیکو - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،دانشگاه پیام نور مرکز کرج، دانشکده مهندسی مدیریت ساخت
  آرمین منیرعباسی - استادیار دانشگاه پیام نورکرج، گروه مهندسی مدیریت ساخت هییت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز کرج
  مهرداد حمصیان اتفاق - کارشناس ارشد مدیریت ساخت، عضو اصلی پویایی شناسی سیستم ها، دانشگاه ایوانکی
چکیده مقاله:
با توجه به مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان یا به اختصار بیم واهمیت به کارگیری آن درصنعت ساخت وساز، هدف پژوهش حاضر استفاده ازتکنولوژی بیم چالش های آن درمرمت بناهای تاریخی سپس مدل سازی آن با استفاده از روش معادلات ساختاری در شرایط اقتصادی،اجتماعی سیاسی حال حاضر ایران می باشد. این پژوهش درصددشناسایی زمینه هاو بسترهای لازم به دنبال آن راه کارهایی جهت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی در کشور است. عوامل مهم وموثر دربکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان های تاریخی، با توجه به مقالات معتبرو همچنین وضعیت کنونی کشور به عنوان متغیرهای اصلی در8 گروه: بسترها زیرساخت های لازم، ارزیابی شرایط ساختمان، افزایش دقت بازسازی، مستندسازی به اشتراک گذاری اطلاعات، مدیریت وسیاستهای مدیران، شرایط سیاسی واقتصادی، اهداف گردشگری استفاده مجدد ازبنای تاریخی سازماندهی شد. دراین پژوهش ابتدا داده های مورد نیازازطریق پرسشنامه مصاحبه با کارشناسان، دست اندرکاران خبرگان بیم در کشور جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تاثیرات همزمان متغیرها بریکدیگر موردبررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد درحال حاضر مستندسازی وبه اشتراک گذاری اطلاعات مهم ترین عامل نقش مدیریت وسیاست های مدیران یکی ازکم اهمیت ترین عوامل اثرگذاردربکارگیری بیم جهت پروژه های حفاظت درکشورمی باشد. شایان ذکراست که نتایج راهکارهای این پژوهش می تواند به طورکاربردی جهت بهبود عملکردبخش مدیریت پروژه های مرمت وبا زنده سازی بناهای تاریخی چالش های آن مورداستفاده قرارگیرد.
کلیدواژه‌ها:
مرمت، بناهای تاریخی،تکنولوژی بیم، مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM


مدل سازی اطلاعات ساختمان - مطالب ابر BIM,Iran Building Information Modeling ,Building Information Modeling,مدل سازی اطلاعات ساختمان ,مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مدل سازی اطلاعات ساختمان است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|